Home - Stichting Vrienden van "Het Twiskehuis"

Beleidsplan

1 Werk

1.1 Evean Twiskehuis

Het Evean Twiskehuis is een verzorgingshuis in Amsterdam- Noord, een intramurale voorziening die gefinancierd wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Het Evean Twiskehuis heeft 59 twee kamer appartementen met gescheiden woon- en slaapkamer, ruime keuken en royale badkamer met toilet die geschikt zijn voor zowel echtparen als alleenstaanden. Daarnaast is er een inpandige kleinschalige woonvorm voor licht dementerende ouderen die plaats biedt aan 12 personen. Deze bewoners beschikken over éénkamerappartementen en royale badkamer met toilet. Voor ouderen die kortdurend opgenomen worden zijn er vijf zogeheten KDO - kamers.

In totaal biedt het Evean Twiskehuis huisvesting en zorg aan ongeveer 70 ouderen. Aan dagverzorging De Kring nemen dagelijks maximaal 12 oudere buurtbewoners deel; zij krijgen een gestructureerd dagprogramma aangeboden. Het Evean Twiskehuis heeft een belangrijke functie voor de buurt, aangezien allerlei activiteiten ook open staan voor ouderen uit de buurt. Niet zelden leidt dat al tot bijzondere ontmoetingen en gezellige gesprekken.
Het Twiskehuis heeft voor de oudere bewoner van Tuindorp Oostzaan een belangrijke buurtfunctie die we de komende jaren willen versterken. Het is een huis dat qua mogelijkheden prima past in de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom de zorg voor ouderen.

1.2 Stichting

De stichting heeft tot doel het verenigen van bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel door inzet van personen sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de bewoners van het Evean Twiskehuis in Amsterdam-Noord.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: al datgenen te doen wat in het belang is van de bevordering van de leef- en woonkwaliteit van deze bewoners, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2 Verwerven van inkomsten

Zakelijke sponsoring

De stichting verricht sponsoring onder het bedrijfsleven. Voor de diverse vormen van deze sponsoring en de resultaten daarvan verwijst zij naar haar website.

Donateurs

Cliënten, familieleden, medewerkers en andere sympathisanten kunnen donateur van de stichting worden. De stichting verwijst ook voor deze vorm van sponsoring en de resultaten daarvan naar haar website.

3 Beheer van het vermogen

Conform haar statuten voert de penningmeester van de stichting de financiële administratie en beheert deze de gelden van de stichting, één en ander volgens de aanwijzing van het bestuur.

4 Besteding van het vermogen

Het bestuur bepaalt voor welke doeleinden in het kader van het welzijn van de bewoners van het Evean Twiskehuis, gelden c.q. sponsorbijdragen in natura worden besteed. In verband met de praktische uitvoerbaarheid van de doeleinden stelt zij deze vast na overleg met het management en de cliëntenraad van Evean Twiskehuis.

Bij de besteding mag geen overlap plaatsvinden met de AWBZ, tenzij er sprake is van een niveauverhoging t.o.v. de AWBZ-financiering, waarbij sprake is van doeleinden die zonder bijdrage van de stichting niet gerealiseerd kunnen worden.

5 Website

Om effectief te communiceren met bedrijven, sponsors, donateurs en andere belangstellenden hanteert de stichting haar eigen, uitvoerige website.

6 Evaluatie

Het Beleidsplan zal elke twee jaar geëvalueerd worden.